ОУ "Йордан Йовков"
Основно училище в град Каварна

Мисия и визия

  1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
  • Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“ и осъществяване на общообразователна подготовка, осигуряваща пълноценна социална адаптация.
  • Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти .
  • Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо гражданско съзнание и отговорно поведение за участие в обществения живот.
  • Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

  1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
  • Утвърждаване на Основно училище „Йордан Йовков” като конкурентно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация.
  • Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив.
  • Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.