ОУ "Йордан Йовков"
Основно училище в град Каварна

Административни услуги

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-2
 2. ЗАЯВЛЕНИЕ -УТОЧНЯВАНЕ НА РАЗЛИКИ МЕЖДУ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И ДАННИ ЗАОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА НОИ
 3. ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ
 4. ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 5. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 6. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
 7. ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
 8. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП ИЛИ ОСНОВНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ.
 9. ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ
 10. ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ I ДО VI В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА
 11. ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ
 12. ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ
 13. ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
 14. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" 
 15. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС
 16. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ
 17. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ ОТ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
 18. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ
 19. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ОТСЪСТВИЕ ДО ДИРЕКТОРА
 20. ХАРТА НА КЛИЕНТА